Informačná povinnosť

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

najmä v zmysle § 33 zákona č. 186/2009 Z.z.

 

VŠEOBECNE

GLOBINS, s. r. o., so sídlom Starorímska 11A, Bratislava 851 10, IČO 47 372 427, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č.  91674/B (ďalej len „Spoločnosť“) je samostatným finančným agentom v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnom sprostredkovaní“).

REGISTRÁCIA

Spoločnosť je zapísaná v registri Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 178370 ako samostatný finančný agent pre sektor poistenia a zaistenia a sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Vykonáva finančné sprostredkovanie podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. ODT-10601/2013-1 zo dňa 14.10.2013. Overenie registrácie spoločnosti: https://regfap.nbs.sk/search.php?row=1.

KVALIFIKOVANÁ ÚČASŤ[1]

Spoločnosť nemá v žiadnej poisťovni ani inej finančnej inštitúcii, s ktorou spolupracuje kvalifikovanú účasť na základnom imaní, ani na hlasovacích právach.

Žiadna poisťovňa iná finančná inštitúcia, alebo osoba ovládajúca poisťovňu alebo inú finančnú inštitúciu, s ktorou Spoločnosť spolupracuje nemá v Spoločnosti kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach. 

SŤAŽNOSTI

Potenciálny klient a klient môžu podať na Spoločnosť sťažnosť v rozsahu a za podmienok upravených na webstránke globins@globins.sk v časti Informačná povinnosť/Sťažnosti.

MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade vzniku sporu vyplývajúceho z finančného sprostredkovania môže klient, resp. ostatné dotknuté osoby riešiť spor mimosúdnou cestou na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácií v platnom znení, zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení a v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (viď text nižšie).

Osobitné podmienky pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Vás, ako spotrebiteľa informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci/poskytovatelia služieb sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy globins@globins.sk.

Ak naša Spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z., v tomto prípade združenia založené za účelom riešenia alternatívnych sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ/kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom/kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

ZMLUVY S FINANČNÝMI INŠTITÚCIAMI

Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie na základe nevýhradnej zmluvy s poisťovňami a inými finančnými inštitúciami, ktorých aktuálny zoznam je na www.globins.sk v časti „Domov“, alebo na požiadanie prístupný v sídle Spoločnosti.

ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI A PRÁVNE NÁSLEDKY UZATVORENIA ZMLUVY 

Sektor poistenia a zaistenia

Podmienky sprostredkúvaného poistného produktu a právne následky uzavretia poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy, ktorou sa daný produkt dojednáva, všeobecných a osobitných poistných podmienok a ďalších dokumentov, na ktoré sa taká poistná zmluva odvoláva.

Uzavretím poistnej zmluvy, ktorej predmetom je sprostredkovávaný poistný produkt, vzniknú klientovi nároky z poistenia za podmienok uvedených v poistnej zmluve a zároveň povinnosť platiť poistné vo výške dohodnutej v poistnej zmluve.

Podstatné náležitosti poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka (OZ) a poistnej zmluvy, ktorou sa daný produkt dojednáva (v zmysle OZ poistná zmluva obsahuje najmä výšku poistnej sumy, v prípade poistenia osôb výšku zaručenej poistnej sumy; výšku poistného, jeho splatnosť a či ide o jednorazové poistné alebo bežné poistné; poistnú dobu; údaj o tom, či je dohodnuté, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovateľa a akým spôsobom; práva a povinnosti poisťovateľa, poisteného a toho, kto s poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu; výšku odkupnej hodnoty, ktorú poisťovateľ vyplatí v prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia).

Právnym následkom uzavretia poistnej zmluvy je pre klienta povinnosť platiť poistné a právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť.

Podmienky sprostredkúvaného úverového produktu a právne následky uzavretia zmluvy o úvere sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zmluvy o úvere, ktorou sa daný produkt dojednáva a úverových podmienok a ďalších dokumentov, na ktoré sa taká zmluva o úvere odvoláva.

Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Uzavretím zmluvy o úvere, ktorej predmetom je sprostredkovávaný úverový produkt vzniknú klientovi nároky na poskytnutie úveru za podmienok uvedených v zmluve o úvere a zároveň povinnosť splatiť veriteľovi úver vo výške a za podmienok dohodnutých v zmluve o úvere.

Podstatné náležitosti zmluvy o úvere sú definované ustanoveniami Obchodného zákonníka (OBZ), Občianskeho zákonníka (OZ), osobitných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie úverov, ako zákone o bankách a zákone o spotrebiteľských úveroch.

Zmluva o úvere obsahuje najmä výšku poskytnutých peňažných prostriedkov, záväzok dlžníka peňažné prostriedky vrátiť, výšku úrokov za poskytnuté peňažné prostriedky.

Právnym následkom uzavretia zmluvy o úvere je pre klienta povinnosť splácať úver v zmysle  a za podmienok dohodnutých s finančnou inštitúciou. 

OCHRANA PRED ZLYHANÍM FINANČNEJ INŠTITÚCIE 

Sektor poistenia a zaistenia

Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska. Ďalej je systém ochrany zabezpečovaný vytváraním technických rezerv poisťovňou a systémom zaistenia. Pri investičnom životnom poistení je ochrana zabezpečená aj systémom správy aktív s funkciou depozitára. V prípade insolventnosti alebo hrozby insolventnosti poisťovne sú v príslušnom zákone číslo 39/2015 Z. Z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené mechanizmy na predídenie, prípadne zmiernenie následkov takejto situácie.

Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska. Pri zlyhaní úverovej inštitúcie ostávajú záväzky klienta platné až do uplynutia premlčacej lehoty.

Pri zlyhaní úverovej inštitúcie môže prísť k postúpeniu záväzkov dlžníka voči veriteľovi inej úverovej inštitúcii, voči ktorej bude dlžník povinný naďalej plniť svoje záväzky zo zmluvy, pričom túto zmenu treba dlžníkovi oznámiť písomne.

POVINNOSTI FINANČNÉHO AGENTA VOČI KLIENTOVI/POTENCIÁLNEMU KLIENTOVI

Finančný agent nesmie od klienta alebo potenciálneho klienta prijímať akékoľvek plnenia peňažnej alebo nepeňažnej povahy. V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmie finančný agent poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne výhody finančnej povahy, hmotnej povahy alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov. 

[1] Kvalifikovanou účasťou priamy podiel alebo nepriamy podiel, ktorý predstavuje 10% alebo viac percent na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe vypočítaných podľa osobitného predpisu, alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby,

 

SŤAŽNOSTI

(pre účely informovania potenciálneho klienta/klienta)

 

 

 1. POSTUP PRI PODÁVANÍ SŤAŽNOSTI

 

 • Sťažnosť môže potenciálny klient a klient podať:
  • ústne osobne na adrese sídla Spoločnosti v kancelárii SFA na adrese GLOBINS, s. r. o., so sídlom Starorímska 11A, Bratislava 851 10, IČO 47 372 427, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č.  91674/B (ďalej len „Spoločnosť“),
  • písomne, a to osobne alebo poštou na adrese sídla Spoločnosti,
  • elektronicky, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu globins@globins.sk
  • po neúspešnom vyčerpaní prechádzajúcich možností na adrese orgánu dohľadu Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.
 • Klient je povinný v sťažnosti uviesť svoje úplné identifikačné údaje, určito, zrozumiteľne a správne popísať skutkový stav a uviesť skutočnosti, ktoré namieta alebo ktoré sú predmetom sťažnosti ako aj uviesť dôkazy na preukázanie jeho tvrdení.
 • Klienti a potenciálni klienti môžu v prípade neúspešného procesu sťažnosti na činnosť Spoločnosti podávať aj Národnej banke Slovenska. V tom prípade sa podávanie sťažností riadi pravidlami Národnej banky Slovenska a Spoločnosť sa sťažnosťou podanou iba Národnej banke Slovenska zaoberá len na základe výzvy zo strany Národnej banky Slovenska.
 • Náležitosti sťažnosti podanej Spoločnosti:
  • identifikačné údaje sťažovateľa – fyzickej osoby: meno, priezvisko a adresa pobytu sťažovateľa, príp. korešpondenčná adresa sťažovateľa,
  • identifikačné údaje sťažovateľa – právnickej osoby: názov (obchodné meno), sídlo, IČO a meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za sťažovateľa,
  • popis skutkového stavu a skutočností, ktoré sťažovateľ namieta alebo ktoré sú predmetom sťažnosti (napr. označenie osoby, proti ktorej sťažnosť smeruje, označenie vytýkaných nedostatkov alebo postupov pri poskytovaní finančného sprostredkovania),
  • označenie dôkazov na preukázanie tvrdení sťažovateľa,
  • vlastnoručný podpis sťažovateľa.
 • O ústnych sťažnostiach, ktoré nemožno vybaviť ihneď, sa vyhotoví písomný záznam, ktorý sťažovateľ po oboznámení sa s jeho obsahom podpíše a na jeho vyžiadanie sa mu vydá rovnopis záznamu.
 • Zamestnanci Spoločnosti sú povinní sťažnosť klienta prijať alebo mu poskytnúť všetky potrebné informácie o tom, akým spôsobom je možné sťažnosť podať. Základné informácie o postupe pri podávaní sťažnosti sú obsiahnuté aj v „zázname z rokovania s klientom“.
 • Podanie, ktoré nemá náležitosti sťažnosti podľa tohto reklamačného poriadku, sa neprešetruje ako sťažnosť, a to ani v prípade, ak by bolo ako sťažnosť označené. Takéto podanie sa vybaví ako bežná korešpondencia.
 • Ak bolo podanie označené ako sťažnosť, avšak nemá náležitosti sťažnosti podľa tohto reklamačného poriadku, vráti sa osobe podávajúcej toto podanie s uvedením dôvodu nevybavenia veci ako sťažnosti (najmä sa uvedie, ktorá náležitosť podaniu chýbala, aby mohlo byť toto podanie vybavené ako sťažnosť). Podanie sa vráti osobe podávajúcej toto podanie v lehote 15 dní od jeho doručenia Spoločnosti.

 

 1. VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

 

 • Vybavovanie sťažností zahŕňa činnosti a úkony, ktoré nasledujú po doručení sťažnosti sťažovateľa Spoločnosti a končia písomným oznámením o výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi, ktoré mu musí byť riadne odoslané. V prípade opodstatnenej sťažnosti vybavovanie sťažnosti zahŕňa aj prijatie nápravných opatrení na odstránenie nedostatkov identifikovaných na základe podanej sťažnosti a nápravných opatrení na odstránenie príčin vzniku týchto nedostatkov.
 • Sťažnosti vybavuje odborný garant Spoločnosti (v zmysle § 25 zákona o finančnom sprostredkovaní) alebo iný ním poverený zamestnanec Spoločnosti, príp. zamestnanec Spoločnosti, ktorého náplňou práce v zmysle pracovnej zmluvy alebo dohody je aj vybavovanie sťažností klientov a potenciálnych klientov.
 • Za preverovanie a vybavovanie sťažností zodpovedá odborný garant Spoločnosti, a to aj v prípadoch, ak sťažnosti nepreveruje a nevybavuje osobne.
 • Konateľ Spoločnosti a zamestnanci Spoločnosti sú povinní poskytnúť pri vybavovaní sťažnosti všetku potrebnú súčinnosť.
 • Sťažnosť musí byť vybavená a zároveň opatrenia na vybavenie sťažnosti musia byť prijaté do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom v tejto lehote musí byť sťažovateľ aj písomne upovedomený o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti.
 • Lehota na vybavenie sťažnosti môže byť predĺžená najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, avšak len v odôvodnených prípadoch, ak sťažnosť nie je možné v 30-dňovej lehote vybaviť. Sťažovateľovi sa musia oznámiť dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti.
 • Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia Spoločnosti alebo po dni jej prevzatia od klienta zamestnancom Spoločnosti.
 • Ak sťažovateľ podal sťažnosť iba Národnej banke Slovenska, Spoločnosť takú sťažnosť vybavuje len v prípade, ak ju na to vyzvala Národná banka Slovenska a v rozsahu požadovanom Národnou bankou Slovenska. Aj pri vybavovaní sťažností postúpených Spoločnosti Národnou bankou Slovenska sa postupuje podľa tejto internej smernice s tým, že oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti sa zasiela aj Národnej banke Slovenska, ak o to požiada.
 • Konateľ Spoločnosti a zamestnanci Spoločnosti sú povinní poskytnúť osobám vybavujúcim sťažnosť postúpenú Spoločnosti Národnou bankou Slovenska všetku súčinnosť potrebnú pri vybavovaní takej sťažnosti, a to tak, aby bolo možné zaslať vyjadrenie Národnej banke Slovenska k predmetnej postúpenej sťažnosti v lehotách stanovených Národnou bankou Slovenska.

 

 1. OZNAMOVANIE VÝSLEDKOV PREŠETRENIA SŤAŽNOSTÍ

 

 • V lehotách určených na vybavenie sťažností musí byť sťažovateľ písomne informovaný o výsledku prešetrenia jeho sťažnosti. Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti musí byť sťažovateľovi zaslané bez ohľadu na opodstatnenosť podanej sťažnosti.
 • V oznámení o výsledku prešetrenia sťažnosti sa uvedie, či je sťažnosť posúdená ako opodstatnená alebo neopodstatnená. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo záznamu o prešetrení sťažnosti. Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedú opatrenia prijaté na nápravu (odstránenie) zistených nedostatkov.
 • Písomné oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti zasiela sťažovateľovi zamestnanec poverený vybavením sťažnosti alebo vedúci zamestnanec zodpovedný za preverovanie a vybavovanie sťažností klientov. Písomné oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti sa zasiela sťažovateľovi ako doporučená zásielka s doručenkou za účelom preukázania doručenia oznámenia sťažovateľovi.
 • Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku prešetrenia jeho sťažnosti a ak sa prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. V prípade, ak nie je potrebné prijať takéto opatrenia, považuje sa sťažnosť za vybavenú dňom informovania sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti.
 • Za informovanie sťažovateľa o výsledku prešetrenia jeho sťažnosti sa považuje odoslanie písomného oznámenia sťažovateľovi.

 

 1. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

 

 • V prípade vzniku sporu vyplývajúceho z finančného sprostredkovania môže klient, resp. ostatné dotknuté osoby riešiť spor mimosúdnou cestou na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácií v platnom znení, zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení, v zmysle zákona č.335/2014 Z.z. o rozhodcovskom spotrebiteľskom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení.
 • Osobitné podmienky pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Vás, ako spotrebiteľa informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy globins@globins.sk.
 • Ak naša spoločnosť odpoviem na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z., v tomto prípade združenia založené za účelom riešenia alternatívnych sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ/kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: https://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/resolving-disputes/index_sk.htm
 • Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ/kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom/kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE KLIENTOV A POTENCIÁLNYCH KLIENTOV

 

V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vás prosíme, aby ste týmto informáciám venovali náležitú pozornosť.

PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVÁJÚCI VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť GLOBINS, s.r.o., IČO 47 372 427, so sídlom Starorímska 11A, 851 10 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okesného súdu Bratislava I., 91674/B (ďalej len „GLOBINS“).

ZODPOVEDNÁ OSOBA URČENÁ NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

MENTOR KONZULT s.r.o., so sídlom, Remeselnícka 36, 831 06 Bratislava, e-mail: holbling@mentorkonzult.eu.

ÚČEL, ROZSAH A PRÁVNY ZÁKLAD  SPRACOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame na základe:

 1. zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoFS“);
 2. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „AML“).

Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia klienta, uzavretie a správa zmluvy, rokovanie o zmene zmluvy uskutočnené na návrh klienta, ktorých cieľom je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Rozsah osobných údajov spracúvaných za účelom finančného sprostredkovania podľa ZoFS a identifikácie klienta podľa Zákona AML stanovujú uvedené zákony, vo vybraných prípadoch ide aj o zdravotné informácie (napr. životné poistenie) a iné údaje nevyhnutné pre finančné sprostredkovanie a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Osobné údaje slúžia na finančné sprostredkovanie, rokovania o zmluvnom vzťahu, uzatváranie zmlúv, správu zmluvy, realizácia plnení zo zmluvy a evidenciu klientov.

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.

OSOBY, KTORÉ MAJÚ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby spoločnosťou GLOBINS je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim s GLOBINS. Ide o servisné spoločnosti, ako napr. advokátske kancelárie, poradenské, účtovné, daňové spoločnosti, finančné inštitúcie u ktorých sme sprostredkovali uzatvorenie finančnej služby a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti spoločnosti GLOBINS.

GLOBINS pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

ZDROJ Z KTORÉHO POCHÁDZAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje pochádzajú priamo od osoby, ktorá požaduje pre seba finančnú službu, alebo v osobitných prípadoch aj od tretej osoby (napr. rodinný príslušník, alebo ak Vás napr.poistí iná osoba).

DOBA ÚSCHOVY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť GLOBINS uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované. Vaše osobné údaju sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom o finančnom sprostredkovaní, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní).

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S POSKYTNUTÝMI OSOBNÝMI ÚDAJMI

Právna úprava Vám umožňuje využiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:

 • máte právo sa obrátiť na spoločnosť GLOBINS a požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracúvajú Vaše osobné údaje),
 • máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje,
 • máte právo na informácie aké Vaše osobné údaje sa spracúvajú,
 • máte právo na výmaz Vašich osobných údajov,
 • máte právo na opravu Vašich osobných údajov,
 • máte právo namietať spracovania Vašich osobných údajov,,
 • máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 • máte právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe.

 

Ak ste toho názoru, že Vaše práva ustanovené Nariadením GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov, alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov boli dotknuté, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované spracovávanie a profilovanie osobných údajov.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na spoločnosť GLOBINS, s.r.o., e-mail: globins@globins.sk , alebo na zodpovednú osobu holbling@mentorkonzult.eu.

 

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť