Informačná povinnosť

Informácie pre potencionálneho klienta a klienta v zmysle § 33 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikačné údaje o sprostredkovateľ poistenia:

Obchodné meno: GLOBINS, s.r.o.

Sídlo: Starorímska 11A, 851 10 Bratislava

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

odd.: Sro, vložka č.: 91674/B

Predmet činnosti:

Spoločnosť GLOBINS, s.r.o. vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. ODT-10601/2013-1, zo dňa 14.10.2013, v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

IČO: 47 372 427

DIČ: 2023850730

IČ DPH: SK2023850730

1)         Podmienky sprostredkúvaného poistného produktu a právne následky uzavretia poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy, ktorou sa daný produkt dojednáva a poistných podmienok a ďalších dokumentov, na ktoré sa taká poistná zmluva odvoláva.

2)         Uzavretím poistnej zmluvy, ktorej predmetom je sprostredkovávaný poistný produkt, vzniknú klientovi nároky z poistenia za podmienok uvedených v poistnej zmluve a zároveň povinnosť platiť poistné vo výške dohodnutej v poistnej zmluve.

3)         Poisťovňa je povinná pri poskytovaní poistných produktov dodržiavať podmienky stanovené zák. č. 8/2008 Z. z.o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zároveň určuje spôsoby a systém ochrany pred zlyhaním poisťovní pri výkone ich činnosti. Dohľad nad činnosťou poisťovne vykonáva Národná banka Slovenska (NBS).

4)         Samostatný finančný agent je zapísaný v registri, podregister poistenia alebo zaistenia, podregister poskytovania úverov, zoznam finančných agentov, vedenom zo strany Národnej banky Slovenska. Registračné číslo finančného agenta je uvedené na prvej strane tohto Záznamu. Údaje o finančnom agentovi je možné overiť na internetovej stránke NBS www.nbs.sk.

5)         Samostaný finančný agent nemá na základnom imaní alebo na hlasovacích právach žiadnej poisťovne  kvalifikovanú účasť (§ 3 písm. d) zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Zároveň ani poisťovňa  alebo osoba ovládajúca poisťovňu  nemá na základnom imaní alebo hlasovacích právach finančného agenta kvalifikovanú účasť (§ 3 písm. d) zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

6)         Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania samostatným finančným agentom podľa platného Reklamačného poriadku GLOBINS, s.r.o..  Osobitným predpisom upravujúcim mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania poistenia je zákon č. 420/2004 Z.z. o médiách a o doplnení niektorých zákonov, resp. zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.

7)         Podstatné náležitosti poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka (OZ) a poistnej zmluvy, ktorou sa daný produkt dojednáva (v zmysle OZ poistná zmluva obsahuje najmä výšku poistnej sumy, v prípade poistenia osôb výšku zaručenej poistnej sumy; výšku poistného, jeho splatnosť a či ide o jednorazové poistné alebo bežné poistné; poistnú dobu; údaj o tom, či je dohodnuté, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovateľa a akým spôsobom; práva a povinnosti poisťovateľa, poisteného a toho, kto s poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu; výšku odkupnej hodnoty, ktorú poisťovateľ vyplatí v prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia).

 

Ochrana osobných údajov

Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení a v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

1) Prevádzkovateľom informačného systému je GLOBINS, s.r.o., Starorímska 11A, 851 10 Bratislava, IČO: 47372427, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 91674/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a sprostredkovateľom podľa § 8 zákona o ochrane osobných údajov je osoba uvedená v Zázname o finančnom sprostredkovaní ako finančný agent (sprostredkovateľ).

2) Účelom spracúvania osobných údajov je finančné sprostredkovanie zmysle zákona č. 186/2009 Z.z o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoFS“).

3) Zoznam spracúvaných osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je v rozsahu podľa § 31 ZoFS: meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti.

4) Dotknutými osobami sú najmä: klienti ktorým je poskytované finančné sprostredkovanie.

5) Osobné údaje klienta sú sprístupňované tretím osobám.

6) Oznámenie pre dotknuté osoby o tretích stranách, ktorým môžu byť poskytnuté ich osobné údaje, na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom a príslušným obchodným partnerom. Prevádzkovateľ oznamuje klientovi, že osobné údaje môžu byť poskytnuté finančným inštitúciám s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje a ktorých zoznam je uvedený v sekcii Informačná povinnosť.

7) Osobné údaje nebudú zverejnené.

8) Odoslaním kontaktného formulára na týchto webových stránkach súhlasíte s tým, aby ste boli kontaktovaní zástupcom Prevádzkovateľa za účelom využitia sprostredkovateľských služieb alebo za účelom riešenia inej Vami uvedenej požiadavky.