Informačná povinnosť

Informácie pre potencionálneho klienta a klienta v zmysle § 33 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikačné údaje o sprostredkovateľ poistenia:

Obchodné meno: GLOBINS, s.r.o.

Sídlo: Starorímska 11A, 851 10 Bratislava

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

odd.: Sro, vložka č.: 91674/B

Predmet činnosti:

Spoločnosť GLOBINS, s.r.o. vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. ODT-10601/2013-1, zo dňa 14.10.2013, v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

IČO: 47 372 427

DIČ: 2023850730

IČ DPH: SK2023850730

1)         Podmienky sprostredkúvaného poistného produktu a právne následky uzavretia poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy, ktorou sa daný produkt dojednáva a poistných podmienok a ďalších dokumentov, na ktoré sa taká poistná zmluva odvoláva.

2)         Uzavretím poistnej zmluvy, ktorej predmetom je sprostredkovávaný poistný produkt, vzniknú klientovi nároky z poistenia za podmienok uvedených v poistnej zmluve a zároveň povinnosť platiť poistné vo výške dohodnutej v poistnej zmluve.

3)         Poisťovňa je povinná pri poskytovaní poistných produktov dodržiavať podmienky stanovené zák. č. 8/2008 Z. z.o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zároveň určuje spôsoby a systém ochrany pred zlyhaním poisťovní pri výkone ich činnosti. Dohľad nad činnosťou poisťovne vykonáva Národná banka Slovenska (NBS).

4)         Samostatný finančný agent je zapísaný v registri, podregister poistenia alebo zaistenia, podregister poskytovania úverov, zoznam finančných agentov, vedenom zo strany Národnej banky Slovenska. Registračné číslo finančného agenta je uvedené na prvej strane tohto Záznamu. Údaje o finančnom agentovi je možné overiť na internetovej stránke NBS www.nbs.sk.

5)         Samostaný finančný agent nemá na základnom imaní alebo na hlasovacích právach žiadnej poisťovne  kvalifikovanú účasť (§ 3 písm. d) zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Zároveň ani poisťovňa  alebo osoba ovládajúca poisťovňu  nemá na základnom imaní alebo hlasovacích právach finančného agenta kvalifikovanú účasť (§ 3 písm. d) zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

6)         Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania samostatným finančným agentom podľa platného Reklamačného poriadku GLOBINS, s.r.o..  Osobitným predpisom upravujúcim mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania poistenia je zákon č. 420/2004 Z.z. o médiách a o doplnení niektorých zákonov, resp. zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.

7)         Podstatné náležitosti poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka (OZ) a poistnej zmluvy, ktorou sa daný produkt dojednáva (v zmysle OZ poistná zmluva obsahuje najmä výšku poistnej sumy, v prípade poistenia osôb výšku zaručenej poistnej sumy; výšku poistného, jeho splatnosť a či ide o jednorazové poistné alebo bežné poistné; poistnú dobu; údaj o tom, či je dohodnuté, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovateľa a akým spôsobom; práva a povinnosti poisťovateľa, poisteného a toho, kto s poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu; výšku odkupnej hodnoty, ktorú poisťovateľ vyplatí v prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia).

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení a v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

1) Prevádzkovateľom informačného systému je GLOBINS, s.r.o., Starorímska 11A, 851 10 Bratislava, IČO: 47372427, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 91674/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a sprostredkovateľom podľa § 8 zákona o ochrane osobných údajov je osoba uvedená v Zázname o finančnom sprostredkovaní ako finančný agent (sprostredkovateľ).

2) Účelom spracúvania osobných údajov je finančné sprostredkovanie zmysle zákona č. 186/2009 Z.z o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoFS“).

3) Zoznam spracúvaných osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je v rozsahu podľa § 31 ZoFS: meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti.

4) Dotknutými osobami sú najmä: klienti ktorým je poskytované finančné sprostredkovanie.

5) Osobné údaje klienta sú sprístupňované tretím osobám.

6) Oznámenie pre dotknuté osoby o tretích stranách, ktorým môžu byť poskytnuté ich osobné údaje, na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom a príslušným obchodným partnerom. Prevádzkovateľ oznamuje klientovi, že osobné údaje môžu byť poskytnuté finančným inštitúciám s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje a ktorých zoznam je uvedený v sekcii Informačná povinnosť.

7) Osobné údaje nebudú zverejnené.

8) Odoslaním kontaktného formulára na týchto webových stránkach súhlasíte s tým, aby ste boli kontaktovaní zástupcom Prevádzkovateľa za účelom využitia sprostredkovateľských služieb alebo za účelom riešenia inej Vami uvedenej požiadavky.

Informácie o spracovaní osobných údajov pre klientov a potenciálnych klientov GLOBINS, s.r.o.

V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nadobudli s účinnosťou od 25.05.2018 nové pravidlá spracovania osobných údajov.

Prosíme Vás, aby ste týmto informáciám venovali náležitú pozornosť.

PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVÁJÚCI VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť GLOBINS, s.r.o., IČO 47 372 427, so sídlom Starorímska 11A, 851 10 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okesného súdu Bratislava I., 91674/B (ďalej len „GLOBINS“).

ZODPOVEDNÁ OSOBA určená na ochranu osobných údajov

MENTOR KONZULT s.r.o., so sídlom, Remeselnícka 36, 831 06 Bratislava, e-mail: holbling@mentorkonzult.eu.

ÚČEL, ROZSAH A PRÁVNY ZÁKLAD  SPRACOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame na základe:

  1. zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoFS“);
  2. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „AML“).

Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia klienta, uzavretie a správa zmluvy, rokovanie o zmene zmluvy uskutočnené na návrh klienta, ktorých cieľom je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Rozsah osobných údajov spracúvaných za účelom finančného sprostredkovania podľa ZoFS a identifikácie klienta podľa Zákona AML stanovujú uvedené zákony, vo vybraných prípadoch ide aj o zdravotné informácie (napr. životné poistenie) a iné údaje nevyhnutné pre finančné sprostredkovanie a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Osobné údaje slúžia na finančné sprostredkovanie, rokovania o zmluvnom vzťahu, uzatváranie zmlúv, správu zmluvy, realizácia plnení zo zmluvy a evidenciu klientov.

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.

OSOBY, ktoré majú prístup k vašim osobným údajom

Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby spoločnosťou GLOBINS je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim s GLOBINS. Ide o servisné spoločnosti, ako napr. advokátske kancelárie, poradenské, účtovné, daňové spoločnosti, finančné inštitúcie u ktorých sme sprostredkovali uzatvorenie finančnej služby a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti spoločnosti GLOBINS.

GLOBINS pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

DOBA ÚSCHOVY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť GLOBINS uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované. Vaše osobné údaju sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom o finančnom sprostredkovaní, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní).

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S POSKYTNUTÝMI OSOBNÝMI ÚDAJMI

Nová právna úprava Vám umožňuje využiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:

  • máte právo sa obrátiť na GLOBINS a požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracúvajú Vaše osobné údaje),
  • máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje,
  • máte právo na informácie aké Vaše osobné údaje sa spracúvajú,
  • máte právo na výmaz, opravu a právo namietať spracovanie Vašich osobných údajov,
  • máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a
  • máte právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe.

 

Ak ste toho názoru, že Vaše práva ustanovené Nariadením GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov, alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov boli dotknuté, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na spoločnosť GLOBINS, s.r.o., e-mail: globins@globins.sk , alebo na zodpovednú osobu holbling@mentorkonzult.eu.

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť